ognl.MethodFailedException 异常

ognl.MethodFailedException 异常
解决方法:检查setter 和getter方法是是否存在问题,比如输入类型不匹配等问题

打赏 赞(0)
微信
支付宝
微信二维码图片

微信扫描二维码打赏

支付宝二维码图片

支付宝扫描二维码打赏

发表评论